Chính sách giao hàng

Thời gian giao hàng cho các đơn tròng đặt độ cao hoặc các loại tròng như đa tròng, hai tròng có loạn từ 1-3 ngày
Riêng các đơn hàng gửi về tỉnh tính từ ngày có kính hoàn thiện cộng thêm 1 ngày giao